recamp.pl szkolenia, konferencje, wydarzenia dla branży nieruchomości
0
0 items

Brak produktów w koszyku.

No products in the cart.

Miejsce inspiracji dla branży nieruchomości

Kontakt

0
0 items

Brak produktów w koszyku.

No products in the cart.

Koszyk

Konto

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informacje podstawowe

Przykładamy ogromną wagę do kwestii ochrony prywatności wszystkich osób korzystających z naszych usług.
 
Strona internetowa recamp.pl ma zadanie poinformować naszych obecnych, byłych i potencjalnych Uczestników konferencji i szkoleń, Trenerów, Partnerów, Współpracowników o zasadach współpracy, konferencjach, akademiach.
 
Informacje, które zbieramy mogą być wykorzystywane przez Recamp Sp. z o.o. w związku z prezentowanymi ofertami konferencji i szkoleń, jak również na potrzeby naszych Partnerów, by umożliwić zaprezentowanie im, jak najlepszej oferty i poprawne przeprowadzenie procesu jej sprzedaży.
 
Część naszych kontaktów z użyciem udostępnionych nam danych może dotyczyć komunikacji marketingowej.
 
Niniejsza Polityka Prywatności obejmuje wszelkie dane pozyskiwane za pomocą naszych stron WWW oraz przekazane nam bezpośrednio lub pośrednio w związku z realizacja kursów i szkoleń.
 
Poniżej opisujemy jakie informacje gromadzimy w związku ze świadczeniem usługi, w jakim celu oraz w jaki sposób są one wykorzystywane.
 
Polityka Prywatności zawiera także informacje na temat bezpieczeństwa danych oraz naszych uprawnień w zakresie dostępu i nadzoru nad przekazanymi nam informacjami.

Informacje o Administratorze Danych Osobowych

Nazwa administratora danych osobowych: Recamp sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Żeromskiego 60/u4, 50-312 Wrocław, wpisana do  rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000579687, NIP: 8992775115 REGON: 362709637 (dalej: Administrator Danych, ADO lub Recamp.pl)
 
Możesz się z nami skontaktować wysyłając korespondencję na adres naszej siedziby:
Recamp Sp. z o.o.
ul. Żeromskiego 60/u4
50-312 Wrocław
lub/oraz wysyłając email na adres rejestracje@recamp.pl
 
Możesz także skontaktować się bezpośrednio z naszymi pracownikami, których dane kontaktowe udostępniamy na naszych stronach WWW, w szczególności na stronie recamp.pl/nkontakt

Informacje o Inspektorze Ochrony Danych

Recmap.pl nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Informacje o celach przetwarzania danych osobowych

Twoje Dane osobowe będą przetwarzane przede wszystkim w związku z realizacją Umowy, tj. realizacją Konferencji i szkoleń opisanych na naszych stronach WWW.
 
Przede wszystkim potrzebujemy danych osobowych do prawidłowej identyfikacji Uczestników Konferencji i Szkoleń oraz do zapewnienia prawidłowej realizacji Umowy, a także w związku z prowadzeniem dokumentacji Konferencji i Szkoleń oraz realizacją obowiązków wynikających w przepisów prawa w zakresie prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej
 
Dane osobowe będą przez nas przetwarzane także w celach, związanych z przekazywaniem Uczestnikom informacji o zasadach realizacji Konferencji i Szkoleń oraz innych usług, nowych produktach i usługach dostępnych w ramach naszej oferty oraz oferty naszych Partnerów, a także w związku z zapewnieniem komunikacji między naszymi Trenerami a Uczestnikami Konferencji i Szkoleń.

Informacje o sposobach przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Uczestników Konferencji i Szkoleń, których jesteśmy Administratorem Danych, są pozyskiwane przez nas w bezpośrednio od osób których dotyczą w procesie zgłoszenia się Uczestnika na wybraną Konferencję lub Szkolenie.
 
Dane te przetwarzamy głównie przy wykorzystaniu systemów informatycznych w sposób zautomatyzowany, a w przypadku pozyskiwania za pomocą papierowych formularzy zgłoszenia także w sposób manualny.
 
Dane osobowe, które nam przekazujesz bezpośrednio.
 
Dane osobowe, dla których jesteśmy Administratorem Danych, pozyskujemy od Ciebie bezpośrednio w procesie zgłoszenia na Konferencję lub Szkolenie, ankiety on-line oferowanej do uzupełnienia na konferencjach i innych wydarzeniach branżowych lub za pomocą papierowych formularzy. Zawierają one przede wszystkim imię, nazwisko oraz numer telefonu komórkowego a także adres email, jak także obszar zainteresowania w zakresie proponowanych przez nas szkoleń
 
W przypadku dokonywania przez Ciebie płatności lub w związku z zakupem określonych produktów i usług możesz zostać poproszony o podanie większej ilości danych – ale tylko wtedy, kiedy jest to absolutnie niezbędne do prawidłowej realizacji usługi lub spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz w celach związanych z dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami.
 
Dane pozyskiwane automatycznie podczas korzystania z Usługi.
 
W trakcie korzystania z naszych stron WWW pozyskujemy również dane dostarczane przez Twoją przeglądarkę lub Twoje urządzenie z którego korzystasz łącząc się z siecią Internet. Dane te przede wszystkim dotyczą sposobu korzystania z naszych stron WWW i służą nam do monitorowania zainteresowania naszymi ofertami, ulepszania zastosowanych rozwiązań czy dopasowywania treści i ofert produktów i usług. Informacje te mogą dotyczyć adresu IP Twojego połączenia z siecią Internet, typu przeglądarki WWW, typu systemu operacyjnego, czasu jaki spędzasz na naszych stronach WWW, ofert które przeglądasz i wybierasz.

Informacje o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe, w stosunku do których Administratorem Danych jest Recamp.pl przetwarzane są przede wszystkim w związku ze świadczeniem Usługi tj. realizacją Konferencji i Szkoleń na rzecz Uczestników.
 
Podstawą prawną przetwarzania tych danych osobowych jest realizacja umowy, której stroną jest Uczestnik Konferencji lub Szkolenia lub prawnie usprawiedliwiony cel jakim może być obowiązek prowadzenia dokumentacji szkoleniowej przez Recamp.pl jako Instytucja Szkoleniowa. Ponadto dane mogą być przetwarzane w oparciu o żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy w zakresie umożliwiającym kontakt z daną osobą i udzielenie jej odpowiedzi na zadane pytania dotyczące usług oferowanych przez Recamp.pl
 
Dane osobowe Uczestników Konferencji i Szkoleń są również przetwarzane po zakończeniu świadczenia Usługi w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz dochodzenia lub ochrony przed ew. dochodzeniem roszczeń zarówno ze strony Uczestników Konferencji i Szkoleń, jak także po udzieleniu stosownej zgody w celach marketingu usług własnych Recamp.pl.

Informacje o okresie przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane są przez nas przez okres świadczenia Usługi w zakresie niezbędnym do jej prawidłowej realizacji, a po tym okresie wyłącznie w zakresie niezbędnym do spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz w związku z ewentualnymi roszczeniami lub obroną przed roszczeniami.

Informacje o odbiorcach danych osobowych

Dane osobowe będą udostępniane przede wszystkim naszym Trenerom, dostawcom usług i produktów z których korzystamy w ramach realizacji Konferencji i Szkoleń. Udostępnianie danych osobowych będzie następowało wyłącznie w przypadkach, kiedy będzie to niezbędne do prawidłowej realizacji Usługi oraz w zakresie w jakim jest to niezbędne.
 
Dostęp do danych osobowych Uczestników uzyskują również nasi Pracownicy, Współpracownicy oraz podmioty realizujące usługi na naszą rzecz i w naszym imieniu w oparciu o stosowne umowy powierzenia danych osobowych (Podwykonawcy), wyłącznie w celu, zakresie i czasie jaki jest niezbędny do prawidłowej obsługi Uczestników naszych Konferencji i Szkoleń.
 
Zarówno nasi Pracownicy, Współpracownicy, Podwykonawcy jak i Trenerzy, zostali przeszkoleni z zasad przetwarzania danych osobowych obowiązujących w Recamp.pl, obowiązujących przepisów prawa dotyczących zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz zostali zobowiązani do zachowania tych informacji w poufności.
 
W uzasadnionych przypadkach Twoje dane osobowe mogą zostać również udostępnione zaufanym podmiotom współpracującym, wyłącznie w celach związanych ze świadczeniem Usługi lub zapewnieniem jej prawidłowego świadczenia.

Informacje o realizowanych prawach podmiotu danych

Zgłaszanie żądań realizacji praw podmiotu danych
Zapewniamy wszelkie możliwe i dostępne techniczne i organizacyjne środki, aby Uczestnicy Konferencji i Szkoleń mogli bez przeszkód korzystać ze swoich praw. Dlatego prosimy o przesyłanie wszelkich zgłoszeń i żądań dotyczących realizacji praw na nasz adres e-mail rejestracje@recamp.pl
 
W uzasadnionych przypadkach, ze względu na dokonanie prawidłowej identyfikacji osoby, możemy poprosić Cię o podanie dodatkowych informacji lub dostarczenie niezbędnych dokumentów potwierdzających Twoją tożsamość.
 
Prawo do swobodnego wyrażenia lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
Masz prawo do swobodnego wyrażenia lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku, kiedy Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, zapewnimy Ci możliwość jej wycofania w dowolnym momencie. Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane przez nas na zasadzie prawnie usprawiedliwionego celu jakim jest między innymi marketing produktów i usług własnych. W takim przypadku umożliwiamy Ci również możliwość cofnięcia zgody na takie działanie lub wyrażenie sprzeciwu co do takiego działania.
 
Wycofanie zgody będzie miało natychmiastowy skutek od chwili dokonania tej czynności i nie będzie miało wpływu na przetwarzanie danych, które miało miejsce przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą żadnych negatywnych dla Ciebie konsekwencji, może jednak uniemożliwić Tobie dalsze korzystanie z Usług lub naszych stron WWW w określony sposób.
 
Prawo dostępu do danych osobowych
Masz prawo dostępu do udostępnionych nam danych osobowych. Prawo to realizujemy przede wszystkim za pomocą środków komunikacji elektronicznej udostępniając Ci na bieżąco informacje jakie nam dostarczyłeś – jakie aktualnie posiadamy.
 
Możesz również otrzymać od nas kopie posiadanych przez nas informacji. W takim przypadku dostarczymy Ci kopię dostarczonych przez Ciebie danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Za przygotowanie, opracowanie i wydanie pierwszej kopii danych nie pobieramy opłaty.
 
W przypadku kolejnych żądań możemy pobrać od Ciebie opłatę wynikającą z kosztów przygotowania, opracowania i dostarczenia tych danych. W takim przypadku o wysokości opłaty zostaniesz poinformowany przez nas przed opracowaniem kolejnej kopii danych.
 
Prawo do sprostowania danych osobowych
Masz prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych. Prawo to realizujemy przede wszystkim za pomocą środków komunikacji elektronicznej umożliwiając Ci przekazanie informacji o zmianie Twoich danych osobowych. W przypadku, kiedy będzie to niemożliwe masz prawo żądać, abyśmy niezwłocznie dokonać odpowiedniej korekty danych, ich uzupełnienia lub usunięcia.
 
Prawo do usunięcia danych osobowych
Masz prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych. Prawo to realizujemy na podstawie przekazanego do nas wyraźnego żądania usunięcia danych. Żądanie usunięcia danych osobowych może skutkować zaprzestaniem świadczenia Usługi lub korzystania z udostępnionych przez nas narzędzi i usług naszych zaufanych Partnerów.
 
Możesz skorzystać z prawa do usunięcia danych jeżeli:
– dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
– cofasz zgodę na przetwarzanie danych, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej dalszego ich przetwarzania;
– dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
– dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego.
– Realizacja prawa do żądania usunięcia danych osobowych może jednak zostać ograniczona, jeżeli przetwarzanie to jest niezbędne do zrealizowania przez Recamp.pl obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 
Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Prawo to realizujemy na podstawie przekazanego do nas wyraźnego żądania ograniczenia przetwarzania wraz z uzasadnieniem.
 
Możesz skorzystać z prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych:
– jeżeli kwestionujesz poprawność podanych danych osobowych – na okres pozwalający sprawdzić poprawność kwestionowanych danych;
– przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiasz się usunięciu swoich danych osobowych;
– dane osobowe jakie przetwarzamy nie są już niezbędne do realizacji celu, w jakim je przetwarzaliśmy, ale są potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
– wnosisz sprzeciw co do przetwarzania danych osobowych ze względu na szczególna sytuację, która została wskazana w przepisach o ochronie danych osobowych.
 
Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawo to realizujemy na podstawie przekazanego do nas wyraźnego sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych.
 
Możesz skorzystać z prawa sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w sytuacji, gdy przetwarzanie to odbywa się w związku z realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu – np. marketingu produktów i usług własnych.
 
Prawo do przenoszenia danych osobowych
Masz prawo do wniesienia żądania dotyczącego przeniesienia danych osobowych do innego dostawcy usług. Jednakże, ze względów bezpieczeństwa i wobec braku standardów związanych z przenoszeniem danych nie jesteśmy w stanie zrealizować takiego żądania. Zgodnie z przyjętymi przez nas zasadami możesz natomiast otrzymać od nas kopię dostarczonych danych osobowych.
 
Prawo do złożenia skargi do organu nadzoru
Masz prawo w każdej chwili złożyć skargę związaną z przetwarzaniem Twoich danych osobowych do organu nadzoru, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa.
 
Szanujemy Twoją prywatność i gwarantujemy Ci możliwość realizowania praw wynikających z przepisów prawa dotyczących przetwarzania danych osobowych. W celu uniknięcia niepotrzebnych sporów, przed złożeniem takiej skargi zachęcamy do bezpośredniego kontaktu bezpośrednio z naszym zespołem: rejestracje@recamp.pl
 
Ograniczenia związane z realizacją praw podmiotu danych osobowych.
Wskazane wyżej prawa i sposób ich realizacji może w uzasadnionych przypadkach podlegać ograniczeniom. Sytuacja taka będzie miała miejsce w przypadku, gdy ograniczenie to będzie wynikało z obowiązków wskazanych w przepisach prawa, do których jesteśmy zobowiązani. W takim przypadku przekażemy Ci odpowiednią informację wraz z uzasadnieniem naszej decyzji.
 
Informacje o obowiązku podania danych. Kategorie danych osobowych
Podanie niektórych danych osobowych jest niezbędne do prawidłowego świadczenia przez nas Usług. Stosując zasadę minimalizacji nie zbieramy większej ilości danych, niż jest to niezbędne do ich (Usług) realizacji. Za każdym razem, kiedy podanie dodatkowych danych osobowych będzie niezbędne do realizacji określonego celu, otrzymasz odpowiednią informację bezpośrednio lub informacja ta będzie udostępniona w odpowiedniej klauzuli informacyjnej.
 
Uczestnicy Konferencji i Szkoleń zobowiązani są do podania danych umożliwiających ich prawidłową identyfikację oraz innych informacji niezbędnych do zawarcia Umowy. W szczególności będą to informację dotyczące takich kategorii danych osobowych jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, numer telefonu komórkowego, adres e-mail, numer NIP, numer PESEL, seria i numer dokumentu tożsamości.
 
Brak podania wymaganych informacji może spowodować ograniczenie, brak możliwości rozpoczęcia świadczenia usługi lub zaprzestanie świadczenia przez nas Usług.
 
Uczestnicy naszych Konferencji i Szkoleń mogą być dodatkowo zobowiązani do podania większej ilości danych, w sytuacji, gdy dane te będą wymagane przez podmioty współfinansujące daną Konferencję lub Szkolenie.
 
Informacje o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych
Zarówno nasze strony WWW jak i narzędzia z których korzystamy przy realizacji Usług składają się z systemów informatycznych w których zachodzą procesy przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany. Przetwarzanie to może być połączone z procesem profilowania. Profilowanie osób odwiedzających nasze strony WWW lub Uczestników naszych Kursów i Szkoleń realizowane jest w sposób, który nie powoduje w żaden sposób, w stosunku do tych osób, negatywnych skutków prawnych, finansowych lub innych.
 
Działania jakie prowadzimy w zakresie zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych oraz profilowania mają za zadanie podnoszenia jakości oferowanych przez nas usług i dopasowania oferty do oczekiwań Uczestników naszych Konferencji i Szkoleń.
 
Informacje o profilowaniu
W celu dostosowania oferty, poprawy funkcji oraz zwiększenia funkcjonalności naszych stron WWW i udostępnianych przez nas narzędzi gromadzimy i przetwarzamy informacje o sposobie w jaki Użytkownicy naszych stron WWW oraz Uczestnicy naszych Konferencji i Szkoleń korzystają z naszej Oferty i Usług.
 
Informacje wykorzystywane są także w celach statystycznych i analitycznych oraz mogą być wykorzystywane do automatycznych procesów dopasowania oferty w tym również w celach związanych z marketingiem naszych produktów i usług.
 
Informacje o Cookies
Cookies to rodzaj technologii, która zapisuje dane i zbiera je z urządzeń, z których korzystasz odwiedzając nasze strony WWW, korzystając z naszych rozwiązań, narzędzi i Usług dostępnych za pomocą przeglądarki stron WWW lub odczytując wiadomości e-mail odwołujące się do stron WWW (zawierające elementy graficzne).
 
Poza plikami cookies, my oraz dostawcy narzędzi i usług, z których korzystamy, wykorzystują inne dostępne technologie, pozwalające na zapisywanie informacji w Twoim systemie/przeglądarce stron WWW w odpowiednich magazynach danych (Session Storage, Local Storage, IndexedDB).
 
Na naszych stornach WWW możemy umieszczać fragmenty kodów narzędzi analitycznych dostarczanych przez innych dostawców, które umożliwiają zapisanie plików cookies w domenach tych usług. Rozwiązania te służą nam do monitorowania jakości naszych stron WWW oraz naszych Usług, ich działania oraz monitorowania zachowań Użytkowników.
 
Rodzaj cookies i innych technologii stosowanych na naszych stronach WWW.
 
Poniżej przedstawiamy opis rodzajów cookies oraz podobnych technologii.
 
RODZAJ TECHNOLOGII OPIS STOSOWANIA
Cookies sesyjne Cookies sesyjne tworzone są każdorazowo w systemie – przeglądarce użytkownika po utworzeniu sesji użytkownika – czyli nawiązaniu połączenia przeglądarki użytkownika z daną stroną WWW.
Cookies sesyjne wygasają po zakończeniu sesji użytkownika – np. zamknięciu okna przeglądarki stron WWW. Informacje zawarte w Cookies sesyjnych są w takim przypadku automatycznie usuwane.
 
Cookies stałe (permanentne) Cookies stałe (permanentne) są tworzone w systemie – przeglądarce użytkownika po pierwszej wizycie na danej stronie WWW lub wykonaniu określonej akcji.
Cookies stałe, w przeciwieństwie do Cookies sesyjnych, nie są usuwane w momencie zakończenia sesji użytkownika. Cookies stałe są usuwane przez przeglądarkę użytkownika automatycznie po określonym czasie. Mogą również zostać manualnie usunięte przez użytkownika.
 
Session Storage Magazyn danych będący odpowiednikiem Cookies, ale o znacznie większej pojemności danych (pliki Cookies mają ograniczenia związane z ich ilością i ilością danych jakie mogą zawierać). Informacje z magazynu przeglądarki
Session Storage są zapisywane i odczytywane tylko na wyraźne żądanie serwera przesyłane do przeglądarki użytkownika stron WWW. Dane zgromadzone w magazynie Session Storage są usuwane podobnie jak Cookies sesyjne po zamknięciu okna przeglądarki.
 
Local Storage Magazyn danych do którego zapisywane są informacje, które są przechowywane w sposób trwały w systemie/przeglądarce stron WWW użytkownika do czasu ich usunięcia.
Dane zapisane w magazynie Local Storage nie są dostępne automatycznie przez serwer WWW prezentujący dana stronę, a przez odpowiednie skrypty (java script, flash) umieszczone na danej stronie lub przesyłane do przeglądarki użytkownika z innych serwerów WWW (np. przez umieszczenie fragmentu kodu pochodzącego z innego serwera WWW – ikony społecznościowe Facebook, Twitter, Google).
 
IndexedDB Magazyn danych będący wewnętrzną bazą danych przeglądarki stron WWW służący do przechowywania dużych ilości danych. Magazyn ten umożliwia przechowywanie danych w postaci ustrukturyzowanej oraz w postaci plików.
Dane przechowywane są w postaci obiektów, do których dostęp jest ograniczony wyłącznie dla odpowiednich źródeł danych – domen lub subdomen z których zostały zapisane.
 
Wykorzystujemy pliki cookies oraz podobne technologie, żeby poprawić efektywność i zaproponować przyszłym Uczestnikom naszych Konferencji i Szkoleń.
 
Analiza danych, jakie zapisują się w oparciu o korzystanie z plików cookies i podobnych technologii pokazuje nam, które treści są dla osób odwiedzających nasze strony WWW najciekawsze.
 
Jednocześnie, korzystanie z anonimowych plików cookies i podobnych technologii pozwala nam przedstawić lepsze treści, bez konieczności wysyłania ankiet i prowadzenia działań metodą prób i błędów czy testów wyboru.
 
Jesteśmy w stanie określić, co można poprawić i jakich elementów unikać, dzięki czemu nasze strony WWW są dla Ciebie bardziej przyjazne.
 
Cel wykorzystania cookies i innych technologii
 
Poniżej w sposób szczegółowy opisujemy cele wykorzystania poszczególnych technologii.
 
CEL STOSOWANIA RODZAJ TECHNOLOGII ZAKRES STOSOWANIA
 
Informacje przetwarzane w tych magazynach danych służą do prowadzenia analiz, opracowywania statystyk, monitorowania zachowań Użytkowników i Klientów w Serwisie i Usługach oraz prezentowania naszych reklam (w naszym Serwisie oraz na innych stronach obsługiwanych przez platformy marketingowe z których korzystamy), co zaś docelowo służy nam usprawnianiu Serwisu i Usług.
Autoryzacja użytkownika Cookies Informacje przetwarzane w tych magazynach danych służą do przeprowadzenia autoryzacji użytkownika w systemie informatycznym. Dzięki informacjom zawartym w tych magazynach danych jesteśmy w stanie prawidłowo rozpoznać użytkownika.
 
Informacje przetwarzane w tych magazynach danych służą do przechowywania preferowanych ustawień, które wybrałeś w ramach Serwisu i Usług. Dzięki informacjom zawartym w tych magazynach danych możemy zapamiętywać ustawienia i konfiguracje serwisu i usług oraz wybranych elementów, widoków stron.
Ustawienia językowe interfejsów Cookies Informacje przetwarzane w tych magazynach danych służą do przechowywania ustawień językowych serwisu lub usługi, które wybrałeś. Dzięki informacjom zawartym w tych magazynach danych możemy zawsze prezentować Tobie właściwą wersję językową.
Reklama Cookies Informacje przetwarzane w tych magazynach danych służą do dostarczania Użytkownikom i Klientom reklam ogólnych i dostosowanych do ich preferencji.
Większość przeglądarek stron internetowych umożliwia blokowanie i kasowanie wszystkich lub wybranych cookies z poziomu ustawień przeglądarki lub ustawienie odpowiedniego ostrzeżenia przed zapisaniem tych informacji w systemie lub przeglądarce Użytkownika.
 
Należy jednak zwrócić uwagę, iż zmiany tych ustawień polegające na ograniczeniu stosowania cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcje dostępne na naszych stronach internetowych np. uniemożliwiając autoryzację i uwierzytelnienie (zalogowanie się na konto Użytkownika Usługi). Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowania cookies.
 
Zmiana ustawień cookies.
Zmiana ustawień cookies w najbardziej popularnych wyszukiwarkach:
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl-PL
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
Opera:  https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#manageCookies
Safari:  https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=pl_PL
Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Microsoft Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
 
Lista usług zaufanych Partnerów
 
Aktualna lista usług naszych zaufanych Partnerów, których skrypty zamieszczamy na naszych stronach WWW w celu zapisywania informacji w cookies oraz w magazynach informacji przy wykorzystaniu innych technologii.
 
USŁUGA ADRES WWW POLITYKA PRYWATNOŚCI
User Engage https://userengage.com/pl/ https://userengage.com/pl/polityka-prywatnosci/
Facebook Facebook Facebook
Zasady aktualizacji dokumentu.
Stosownie do potrzeb, zasad prowadzonej działalności oraz mian w przepisach prawa będziemy aktualizować Politykę Prywatności o odpowiednie zapisy.
 
O wszelkich zmianach będziemy informować osoby odwiedzające nasze strony WWW poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na stronie niniejszej Polityki Prywatności. Dodatkowo, w przypadku istotnych zmian związanych z ochroną prywatności oraz ochroną danych osobowych, możemy wysłać na wskazany adres e-mail dodatkowe informacje lub wymagać od Ciebie ponownego zaakceptowania zasad przetwarzania danych osobliwych oraz ochrony prywatności w związku z przetwarzaniem informacji na podstawie cookies i innych podobnych technologii.
 
Postanowienia końcowe
Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje. od 6 grudnia 2018 roku.

Zaloguj się