Zasady profesjonalnego pośrednictwa

Recamp jako marka, która wspiera pośredników w obrocie nieruchomościami będzie wspierał wszystkich pośredników, którzy działają w ramach zasad, które traktujemy jako podstawę pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Ktokolwiek pracuje wg poniższych zasad, otrzyma wsparcie ze strony recampu, takie, na które stać organizatorów i firmę Recamp.

Poniższe zasady będą rozwijane i dostosowywane do aktualnej sytuacji rynkowej. Jednak zawsze z myślą o profesjonalnej obsłudze Klienta.

1. Umowy

1.1. Pośrednik pracuje z Klientem na podstawie umowy pośrednictwa z klauzulą wyłączności

1.2. Umowy z Klientami zawsze muszą być zawarte na piśmie.

1.3. Umowy muszą gwarantować pośrednikowi wynagrodzenie

1.4. Klient ma z pośrednikiem świadomie zawartą umowę. Rozumie jej postanowienia

2. Obsługa Klienta

2.1. Obsługa Klienta nie jest wymuszona przez pośrednika. Klient powinien samodzielnie i z pełną świadomością podjąć decyzję o współpracy z pośrednikiem. Niedopuszczalne jest uzależnianie prezentacji nieruchomości od obowiązku podpisania umowy pośrednictwa przez Klienta poszukującego.

2.2. Pośrednik zobowiązuje się do realizacji swojej usługi, w jasny i klarowny sposób ją definiuje i wykonuje czynności, do których się zobowiązał, jednocześnie informując Klienta o tych czynnościach.

3. Współpraca

3.1. Pośrednik zawsze współpracuje z każdym pośrednikiem przy każdej swojej ofercie. Tym samym prezentuje swoją ofertę każdemu pośrednikowi.

3.2. Pośrednik w umowie z Klientem gwarantuje sobie wynagrodzenie od swojego klienta, które jest satysfakcjonujące także w przypadku realizacji transakcji przy współpracy z innym pośrednikiem.

3.3. Pośrednik może podzielić się swoim wynagrodzeniem z innym pośrednikiem współpracującym, ale jest to dobrowolne. Pośrednik współpracujący nie może oczekiwać wynagrodzenia od drugiego pośrednika. Musi sobie zapewnić wynagrodzenie od swojego Klienta.

3.4. Pośrednik, który otrzymał z innego biura informacje o nieruchomości jest obowiązany przy pierwszym kontakcie ze sprzedającym ujawnić, od kogo ofertę otrzymał oraz zachować szczególną dbałość o zabezpieczenie interesów pośrednika, który tej informacji udzielił.

4. Wynagrodzenie

4.1. Usługa pośrednictwa może być realizowana tylko za godnym wynagrodzeniem pozwalającym obsługiwać jedną stronę transakcji.

4.2. Pośrednik nie może przedstawiać oferty swoich usług jako wolnych od wynagrodzenia lub poniżej kosztów jej wykonania, chyba że dana czynność jest w zakresie usług będących przedmiotem zobowiązanie wobec Klienta, z którym pośrednik ma już zawartą umowę pośrednictwa.

5. Pośrednik obsługujący obie strony transakcji (dual agent) 

5.1. Jeśli pośrednik obsługuje dwie strony przy jednej transakcji, musi o tym poinformować obie strony transakcji. Ma też obowiązek poinformować o konsekwencjach jakie płyną z obsługi obu stron transakcji (np. rola mediatora, zamiast roli reprezentanta interesów) i uzyskać zgodę obu stron.

6. Pokazywanie ofert

6.1. Pośrednik ma obowiązek przedstawienia oferty innym pośrednikom zanim oferta zostanie opublikowana na otwartym rynku Klientom bezpośrednim. Oferta powinna zostać zaprezentowana w systemie MLS, do którego dostęp mają jedynie pośrednicy.

6.2. Pośrednik ma obowiązek przedstawienia oferty każdemu zainteresowanemu bez warunkowania prezentacji oferty wynagrodzeniem od strony popytowej.

6.3. Pośrednik ma obowiązek przekazania swojemu Klientowi podażowemu wszystkich ofert od strony popytowej, które wpłyną do pośrednika, pozostawiając wybór oferty Klientowi.

7. Transkacje

7.1. Pośrednik ma obowiązek pozostawienia danych archiwalnych o dokonanych transakcjach innym pośrednikom w systemie MLS.

8. Etyka

8.1. Pośrednik szanuje innych pośredników i jest wobec nich uczciwy.

8.2. Pośrednik nie rozpowszechnia błędnych informacji na temat innych pośredników.

8.3. Jeżeli transakcja dokonywana jest w ramach współpracy między pośrednikami, każdy z pośredników komunikuje się z Klientem drugiej strony za pośrednictwem drugiego pośrednika.

8.4. Pośrednikowi nie wolno nakłaniać zamawiającego do rozwiązania, zmiany lub niewykonania wcześniej zawartych umów pośrednictwa.

8.5. Pośrednik nie wprowadza w błąd Klienta, ani uczestników transakcji, przy której obsługuje swojego Klienta.

8.6. Pośrednik ma obowiązek zwrócić uwagę innemu pośrednikowi na jego postępowanie naruszające zasady niniejszych standardów zawodowych pośredników w obrocie nieruchomościami.